Medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR denkt mee over alles wat met het beleid van Onze Amsterdamse School te maken heeft. Dit kan gaan over het onderwijs, maar ook over dingen die met de school zelf te maken hebben. De MR geeft ook adviezen. In sommige gevallen beslist de MR zelfs mee.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De twee ouders vormen een vertegenwoordiging van de ouders van Onze Amsterdamse School. Iedere ouder kan via de oudergeleding zijn of haar stem laten horen. De MR behandelt geen individuele problemen, maar wel onderwerpen die betrekking hebben op iedereen. In het afgelopen schooljaar heeft de MR zich onder meer bezig gehouden met de groepsindeling, het jaarrooster en benoemingen van nieuw personeel. MR- leden namens de ouders: Femke Koehof-van Doornik Semran Algan MR-leden namens het team: Sasja Maier Mariska Rave